Regulamin promocji Kobieta Cud

REGULAMIN PROMOCJI ,,Kobieta Cud”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (dalej ,,Regulamin”) określa zasady akcji ,,Kobieta Cud” (dalej: ,,Promocja”), dotyczącej zakupu w serwisie internetowym pod adresem www.eatlovers.eu (dalej jako: „Serwis internetowy”) programów dietetycznych (dalej ,,Zestaw”), w obniżonej (promocyjnej) cenie.
2. Organizatorem Promocji jest Mag-Catering sp. z o. o., ul. Słowiańska 8/14 37, 4-503 Chorzów telefon: +48 533 919 577, poczta elektroniczna: bok@eatlovers.eu dalej jako ,,Organizator”).
3. Promocja trwa wyłącznie od dnia 01 marca do dnia 20 kwietnia 2021 roku, od godziny 00:01 do godziny 23:59. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w miastach w których zgodnie z informacją prezentowaną na stronach internetowych Serwisu internetowego Eatlovers dostarczane są Zestawy.

II. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Kup dietę pudełkową Eat Lovers – przy zamówieniu na 20 dni -15% zniżki na hasło: #kobietacud20 przy zamówieniu na 30 dni -20% zniżki na hasło: #kobietacud30 i weź udział w wiosennej akcji KOBIETA CUD. 
2. Przez cały miesiąc będziesz mogła z nami ćwiczyć, jeść i chudnąć, a później za to otrzymać nagrody.
3. W ramach akcji możesz skorzystać z darmowej konsultacji dietetycznej Zuzanny Nowak oraz trenera personalnego Artura Arciszewskiego. 
4. Aby otrzymać trzy główne nagrody, trzeba zrobić PRZED przystąpieniem do Promocji i PO jej zakończeniu zdjęcie swojej sylwetki, być aktywną oraz nagrać filmik i wysłać na catering@eatlovers.eu na koniec akcji.
5. Organizatorzy wyłonią zwycięzców akcji:
I miejsce – największa metamorfoza oceniania na podstawie zdjęć przed i po.
II miejsce dla osoby, która będzie najbardziej aktywna i wrzuci największą ilość relacji i postów w ciągu miesiąca z akcji Kobieta Cud, oznaczając przy tym Eat Lovers oraz Dominikę.
III miejsce dla osoby, która nagra krótki kreatywny filmik o tym dlaczego chce wziąć udział w akcji.
6. Promocją objęte są Zamówienia Zestawów, złożone poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu. W ramach Promocji, Organizator pomniejszy wartość Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim o 20%, po uprzednim wyrażeniu przez Klienta zgody na objęcie Zamówienia Promocją.
7. Przez złożenie Zamówienia w rozumieniu pkt 1 powyżej, rozumie się zawarcie za pośrednictwem Serwisu internetowego, umowy sprzedaży obejmującej co najmniej liczbę 20 Zestawów dziennych oraz uiszczenie płatności ich ceny wraz z dostawą. Przez dokonanie płatności rozumie się wpłynięcie środków na rachunek bankowy Organizatora lub otrzymanie przez niego informacji z systemu agenta rozliczeniowego, obsługującego płatności w Serwisie internetowym o wpłynięciu płatności Klienta.
8. W Promocji biorą udział wyłącznie Zamówienia złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, w ramach Konta Klienta i po zalogowaniu się do niego. W Promocji nie biorą udziału Zamówienia złożone telefonicznie czy e-mailowo.
9. Zwielokrotnianie liczby zamawianych Zestawów nie uprawnia Klienta do pomniejszenia ceny jego Zamówienia o wartość wyższą niż wskazana w pkt 1 powyżej.
10. Każdy Klient może skorzystać z Promocji wyłącznie jeden raz.
11. W Promocji biorą udział Zamówienia Zestawów wszystkich diet za wyjątkiem diety Archiego oraz diety domowej.
12. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami czy zniżkami.
13. Zestawy zakupione w ramach Promocji podlegają standardowym zasadom reklamacji.

III. NAGRODY:

1. miejsce: Obóz Forma na lata 21-23  maj 2021 r. Poronin, Zakopane
2. miejsce:  7 dni diety Eat Lovers za darmo, voucher Care4you na trening EMS w Katowicach oraz 15% zniżki na Obóz Forma na lata
3. miejsce: 3 dni diety Eat Lovers za darmo, plan treningowy na miesiąc od Artura Arciszewskiego, voucher Care4you na trening EMS w Katowicach oraz 10% zniżki na Obóz Forma na lata.

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PROMOCJI

1. Każdemu Klientowi uczestniczącemu w Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie w formie wiadomości e-mail na adres: bok@eatlovers.eu
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta promocji oraz powód reklamacji.
3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w Serwisie internetowym.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Eat Lovers – dostępnego w Serwisie internetowym oraz przepisy obowiązującego prawa.
3. Organizator ma prawo przedłużyć okres Promocji, o czym poinformuje Klientów za pośrednictwem komunikatu w Serwisie internetowym.