Regulamin – Zostań ambasadorem

REGULAMIN KONKURSU
,,Zostań Ambasadorką/Ambasadorem marki EatLovers”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem konkursu pod nazwą „Zostań Ambasadorką/Ambasadorem marki EatLovers”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest MAG-CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000798596 NIP 6272763904 REGON 384097051 Słowiańska 8 / 14, 41-503 Chorzów, Polska, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs będzie opublikowany:
  na stronie internetowej https://eatlovers.eu
  na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook
 4. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestniczek/Uczestników Konkursu. Określa on warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestniczek/Uczestników Konkursu.
 5. Uczestniczka/Uczestnik, przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał/a się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik/czka zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją/go do udziału w Konkursie oraz nagrody. Uczestnik/czka, który/a nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie i nagrody.
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 8. Konkurs rozpoczyna się 14.06.2021 r. po ogłoszeniu przez Organizatora informacji o Konkursie na stronie internetowej https://eatlovers.eu i zakończy się 30.06.2021 r. o godz. 23:59.
 9. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega przepisom zawartym w ww. ustawie.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, a Uczestnik/czka zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
 2. Uczestnikiem/czką Konkursu, zwaną dalej i wcześniej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która:
  mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub – jeżeli jest osobą niepełnoletnią, która ukończyła, najpóźniej w momencie zgłoszenia do Konkursu, 16 rok życia posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie;
  weźmie udział w Konkursie, zgodnie z warunkami opisanymi w § 3 ust. 3 Regulaminu;
  posiada własne konto użytkownika portalu społecznościowego Facebook;
  wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w Regulaminie;
  zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
 3. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły, najpóźniej w momencie zgłoszenia, 16 rok życia, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia pisemnej zgody wskazanej w zdaniu poprzedzającym na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uczestnictwa w Konkursie i uzyskania nagrody w Konkursie. Osoby niepełnoletnie, które najpóźniej w momencie zgłoszenia nie ukończyły 16 roku życia, nie mogą wziąć udziału w Konkursie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy Organizatora, osoby najbliższe pracowników Organizatora.
 5. Osobami najbliższymi w rozumieniu Regulaminu są osoby, z którymi pracownicy Organizatora pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 6. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Organizatora lub Jury, że on albo zgłoszona przez niego Praca konkursowa nie spełnia wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana Praca konkursowa narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa bądź dobra osób trzecich.
 7. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie w okresie jego trwania wskazanym w § 1 ust. 8 powyżej

 

§ 3. Organizacja Konkursu i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Organizator ogłasza Konkurs, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem i zapewnia obsługę Konkursu.
 2. Informacje o Konkursie i Regulamin są publikowane na stronie internetowej Organizatora https://eatlovers.eu Informacje o Konkursie publikowane są także na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego, publicznego, własnego konta użytkownika portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram oraz dokonanie zgłoszenia w Konkursie poprzez wysłanie aplikacji konkursowej prezentującej swoją aktywność w obszarze fit/sport/dieta/trening na własnych kontach na platformach Facebook i Instagram.
 4. Konkurs ograniczony jest do aktywności realizowanych na terenie miast: Warszawa, Łódź, Wrocław

§ 4. Prawa autorskie

1. Dokonanie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z jednoczesnym udzieleniem nieodpłatnej i przenoszalnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do wizerunku na następujących warunkach:
Licencja udzielana jest na czas oznaczony – zawarty w umowie
Licencja upoważnia do korzystania z jej przedmiotu na wszystkich znanych polach eksploatacji,
Licencja upoważnia do korzystania z jej przedmiotu na terytorium obejmującym obszar całego świata;
złożeniem Organizatorowi oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w Regulaminie; potwierdzeniu zapoznania się z zasadami Konkursu, nie wnosząc żadnych zastrzeż i akceptując treść Regulaminu i zobowiązując się do stosowania warunków i zasad określonych w regulaminie.

§ 5. Zasady wyłonienia Zwycięzcy

 1. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowe nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator.
 3. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez jury, w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora
 4. Jury, biorąc pod uwagę oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, ciekawość zgłoszenia konkursowego wyłoni 1-2 osoby w każdej kategorii – mieście w którym poszukujemy Ambasadora, z których każda otrzyma tytuł Ambasadora marki EatLovers oraz pakiet świadczeń związanych z oferowanym przez Organizatora produktem – wybranym zestawem cateringu dietetycznego a szczegóły strony ustalą w umowie współpracy.
 5. Warunkiem otrzymania świadczeń jest zawarcie przez Zwycięzcę stosownej umowy z Organizatorem, m.in. na wykorzystanie wizerunku w kampaniach reklamowych i promocyjnych przez okres 12 miesięcy, oraz podpisanie przez Zwycięzcę i przekazanie
 6. Organizatorowi oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców podejmowane są̨ przez Jury.
 8. Harmonogram wyłonienia Zwycięzców jest następujący:
  Do 30.06.2021 godz. 23.59 zgłaszanie kandydatur na adres mailowy: catering@eatlovers.eu
  Do 05.07.2021 decyzja Jury o wyborze zwycięzców
  Do 07.07.2021 ogłoszenie wyników Jury. Listę zwycięzców Organizator ogłosi na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
 9. Przewidziane świadczenia wzajemne nie podlegają zamianie na inne lub ekwiwalent pieniężny.


§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w terminie 3 dni od daty publikacji listy Zwycięzców Konkursu na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Organizatora: catering@eatlovers.eu
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę konkursu, jak również dokładny opis przyczyn reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane ą nie później niż w terminie 24 godzin od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) – najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Reklamacyjna.
 5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 7. Dane osobowe i wizerunek

 1. Przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników, w tym Zwycięzców Konkursu, na zasadach wskazanych w tym paragrafie.
 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych takich jak imię i nazwisko, nazwa konta na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram oraz dodatkowo, w przypadku Zwycięzców, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie tych danych i udzielenie zgody na przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”), administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, w szczególności w celu wyboru Zwycięzców, prowadzenia komunikacji w tym zakresie oraz w celach związanych z działalnością gospodarczą Organizatora, w tym promocją i marketingiem Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia, obsługi Konkursu.
 6. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników, mogą być: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora), doradcy prawni lub finansowi.
 8. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrz firmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika. Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika w przypadku, gdyby okazało się to niezbędne dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej).
 10. Uczestnicy, jako osoby, których dane dotyczą, rozumieją, że mają prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – RODO) do żądania: udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być egzekwowane przez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującym adresem: rodo@eatlovers.eu Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o pozyskanie dane osobowe Uczestniczek, w tym decyzji w wyniku profilowania w rozumieniu RODO.
 12. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zezwolenie na publikację jego danych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie oraz na rozpowszechnianie jego wizerunku w związku z Konkursem w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie w szczególności w celach związanych z działalnością gospodarczą, w tym promocją i marketingiem Organizatora. Zwycięzca wyraża także zezwolenie na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i podmioty wskazane przez Organizatora zdjęć i materiałów filmowych, wraz z imieniem, nazwiskiem i informacją o miejscowości zamieszkania oraz głosem i wypowiedziami, w szczególności w celach związanych z działalnością gospodarczą, w tym promocją i marketingiem Organizatora, w szczególności w materiałach dotyczących Konkursu, w tym w prasie, telewizji, Internecie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.eatlovers.eu oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: catering@eatlovers.eu z informacją o takiej rezygnacji.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania, zmiany dat, o których mowa w Regulaminie lub przerwania Konkursu, ewentualnie zmiany Regulaminu z powodów technicznych, programowych, organizacyjnych lub innych ważnych przyczyn – z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie pozbawi Uczestników (według stanu na dzień wprowadzenia zmiany) praw nabytych ani nie nałoży na Uczestników dodatkowych obowiązków. Decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Organizator poda do wiadomości na profilach Organizatora na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, oraz na stronie www.eatlovers.eu
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.
 6. Do wszystkich postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego (m.in. Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich.
 7. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: catering@eatlovers.eu

 

Załącznik nr 1
………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………….. adres
………………………………………………………………………………………………………………………..PESEL
Oświadczenie
Ja, niżej podpisana/y, zostałam/em wybrana/y jako Zwyciężczyni/Zwycięzca Konkursu „Zostań Ambasadorem marki EatLovers” („Konkurs”). W związku z powyższym jestem świadoma/y tego, że w związku z moim udziałem w konkursie mój wizerunek (w szczególności utrwalony na zdjęciach i w materiałach filmowych), głos, wypowiedzi, imię i nazwisko, informacje o miejscu zamieszkania, zostaną wykorzystane przez MAG-CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000798596 NIP 6272763904 REGON 384097051 Słowiańska 8 / 14, 41-503 Chorzów, Polska, w wybranych mediach tradycyjnych lub w Internecie i osobom trzecim do celów promocyjnych, marketingowych, PR-owych, w tym do promocji Wobec powyższego wyrażam nieodpłatnie zgodę, aby mój wizerunek (w szczególności utrwalony na zdjęciach i w materiałach filmowych), głos, wypowiedzi, imię i nazwisko, informacje o miejscu zamieszkania, zostały wykorzystywane przez Organizatora.. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania z mojego wizerunku (w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych), głosu, wypowiedzi oraz imienia i nazwiska, informacji o miejscu zamieszkania, na wszystkich znanych polach eksploatacji. Niniejsze zezwolenie dotyczy mojego wizerunku utrwalonego zarówno przed, jak i w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu. Wyrażam ponadto zgodę, aby mój wizerunek był, stosownie do potrzeb Organizatora i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania, poddawany stosownym obróbkom, w szczególności redakcyjnym i komputerowym. Ponadto, wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora oraz osoby trzecie upoważnione przez Organizatora wszelkich działań (takich jak w szczególności utrwalanie, filmowanie) niezbędnych do korzystania z mojego wizerunku oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska. Wobec powyższego zobowiązuję się niniejszym udzielać Organizatorowi oraz osobom trzecim, wskazanym przez Organizatora wszelkiej pomocy potrzebnej im dla wykorzystywania mojego wizerunku oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska, w tym w trakcie przygotowywania i rozpowszechniania ww. publikacji. Nieodpłatnie upoważniam niniejszym Organizatora do udzielania osobom trzecim wybranym i wskazywanym każdorazowo przez Organizatora wszelkich zgód i upoważnień w zakresie wykorzystywania mojego wizerunku oraz głosu, wypowiedzi, imienia, nazwiska opisanych powyżej.
……………………………… ………………………………….
miejscowość, data czytelny podpis