Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego Eatlovers.eu

Ogólne

Właścicielem marki Eat Lovers jest MAG-CE sp. z o.o. z siedzibą ul. Słowiańska 8/14, 41-503 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000798596 REGON 384097051 NIP 6272763904, która prowadzi Serwis internetowy pod adresem www.eatlovers.eu w ramach którego oferuje Klientom korzystanie z udostępnianych w ich ramach Usług, w tym w szczególności możliwość Zamówienia Produktów, Towarów oraz Usług oferowanych przez Eatlovers.eu

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Serwis internetowy będzie dalej zwany: „Eatlovers”.

Regulamin reguluje również zasady składania oraz realizacji Zamówień telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

MAG-CE sp. z o.o. może też udostępniać i oferować swoje Usługi, Towary lub Produkty z wykorzystaniem innych niż określone niniejszym Regulaminem, miejsc lub kanałów – w takim przypadku, o ile nie zostanie to inaczej zastrzeżone, zasady ich świadczenia będą każdorazowo określone odrębnie w takim miejscu lub kanale.

§1 Definicje

Usługodawca – MAG-CE sp. z o.o. z siedzibą ul. Słowiańska 8/14, 41-503 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000798596 REGON 384097051 NIP 6272763904   tel.: +48 531 751 838, poczta elektroniczna: kontakt@mag-ce.pl
Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy dostępny pod adresem www. eatlovers.eu
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Eatlovers lub korzysta z innych Usług dostępnych w Eatlovers.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków – programów dietetycznych wskazanych szczegółowo w Eatlovers, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w informacjach w Eatlovers.
Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Eatlovers
Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Eatlovers której przedmiotem jest Zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.
Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego Zamówień) znajdujący się w Eatlovers.
Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie, którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawy Produktu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Eatlovers umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
Towar – wszelkie towary prezentowane w Eatlovers, niebędące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin – niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w Serwisie Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: bok@eatlovers.eu lub pod numerem telefonu: +48 533 919 577

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Eatlovers, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

5. Korzystanie z Eatlovers oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Eatlovers.

6.Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
– komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej; – włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji:
– system operacyjny Urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej;
– instalacja Aplikacji na kompatybilnym Urządzeniu mobilnym;
– dostęp do sieci Internet w Urządzeniu mobilnym;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– aktywna i poprawnie skonfigurowana na Urządzeniu mobilnym usługa transmisji danych udostępniona przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe;

8. Każdy Klient korzystający z Eatlovers, zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych; korzystania z Eatlovers w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Eatlovers jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania z Eatlovers w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca za pośrednictwem Eatlovers umożliwia korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2 Klient może przeglądać treści prezentowane w Serwisie. W szczególności prezentowane tam mogą być treści o tematyce branżowej. Zakończenie świadczenia Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi treści dostępnych w Serwisie ma miejsce w momencie zamknięcia przez niego strony Serwisu Eatlovers.

4. W serwisie Eatlovers udostępniana jest Usługa prowadzenia Konta Klienta. Usługa ta jest dostępna do dokonaniu przez Klienta rejestracji w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta.

5. Usługodawca umożliwi również rejestrację Konta Klienta oraz logowanie się do tego Konta Klienta za pomocą kont Klienta w zewnętrznym serwisie internetowym Google (google.com) lub Facebook (facebook.com). Klient, który rejestruje się w poprzez konto w serwisie internetowym Google lub Facebook, upublicznia w Serwisie Eatlovers swoje imię i nazwisko, które Serwis zapisuje i wykorzystuje w ramach Konta Klienta.

6. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru, których realizacja oraz dostawa nastąpi w terminie wskazanym w Zamówieniu. Szczegółowe zasady składania oraz realizacji Zamówień określają kolejne paragrafy niniejszego Regulaminu.

7. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i/lub w formie wiadomości SMS na podany przez Klienta numer telefonu (usługa Newsletter). Świadczenie Usługi Newslettera reguluje odrębny regulamin dostępny w Eatlovers.

8. Klient ma możliwość zamieszczania indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu, Towaru czy przebiegu transakcji, które mogą być widoczne dla innych Klientów Serwisu. Klient dodając takie wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach lub Towarach w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

9. Wypowiedzi, o którym mowa w ust. powyżej, powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Klient może korzystać z udostępnianych przez Usługodawcę Usług oraz funkcjonalności, takich jak w szczególności: możliwości oceny (ocena oraz komentarz) poszczególnych posiłków ze swojego Zamówienia, korzystania z oferowanych przez Usługodawcę kalkulatorów pozwalających kontrolować własne parametry żywieniowe i ruchowe; otrzymywania powiadomień,

10. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Eatlovers. Promocje w Eatlovers nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§4 Zakup Produktu lub Towaru

1. Informacje o Produktach lub Towarach podane w Eatlovers, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.

3. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem formularzy Zamówień dostępnych w Eatlovers – przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Zamówienia Klient, dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Eatlovers, określając lub wybierając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu, przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Eatlovers. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.

6. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa zgodnie z treścią Zamówienia.

7. Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Na życzenie klienta wyrażone podczas składania zamówienia Usługodawca, wystawi i prześle Klientowi fakturę VAT w wersji elektronicznej obejmującą Zamówione przez Klienta Produkty lub Towary. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie składania przez Klienta Zamówienia adres e-mail. W przeciwnym przypadku Klient otrzyma paragon fiskalny wraz z pierwszą dostawą.

10. Klient ma prawo Zamówienia 1 (jednego) Produktu jako zestaw próbny, przy czym zestaw próbny może być Zamówiony pod ten sam adres dostawy wyłącznie 1 (jeden) raz – bez wzglądu na to jaki Klient dokonuje Zamówienia zestawu próbnego na ten adres. W przypadku, gdy na dany adres dostawy był już uprzednio Zamawiany zestaw próbny, Klient zostanie poinformowany o tym komunikatem w Eatlovers. W tym przypadku, w celu Zamówienia zestawu próbnego Klient jest proszony o wybranie i wskazanie innego adresu dostawy. Klient może dokonać Zamówienia zestawu próbnego wyłącznie składając Zamówienie bezpośrednio w Eatlovers.

11. Klient może Zamówić voucher. W przypadku Zamówienia vouchera (wybranie kwoty vouchera, opłacenie Zamówienia) Klient otrzymuję drogą elektroniczną kod vouchera. Po wybraniu Produktu, należy wpisać kod vouchera. Niezrealizowana kwota, pozostaje na koncie Klienta do wykorzystania na kolejne Zamówienia do czasu ważności vouchera. Voucher nie jest zamieniany na środki pieniężne. Voucher nie może być zrealizowany na zakup Towaru.

12. W przypadku Zamówienia vouchera, kod vouchera jest wysyłany drogą elektroniczną. List z papierową wersją vouchera zostaje wysłany listem poleconym priorytetem w terminie do 7 Dni roboczych, jeżeli Klient wybrał taką opcję.

§5 Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Produktu

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.

2. Klient może dokonać zmiany adresu dostawy wskazanego w Zamówieniu z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do Konta Klienta w Eatlovers. Klient wybiera dostępny w Eatlovers termin, od którego dostawa będzie realizowana pod zmieniony adres. W przypadku braku możliwości dostawy pod wybrany przez Klienta adres, Klient zostanie poproszony o wskazanie innego adresu.

3. W przypadku soboty i niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość Zamówienia Produktu tylko na sobotę lub tylko na niedzielę. W niedziele dostawy nie są realizowane. Dostawy Zamówień wyłącznie na niedziele realizowane są w soboty poprzedzające niedzielę, której Zamówienie dotyczy. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dni nie będące Dniami roboczymi) oraz w innych wyraźnie wskazanych przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż̇ wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klientów.

4. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.

5. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.

6. Usługodawca w Eatlovers informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym oraz w soboty odbywa się w godzinach od 1.00 do 10.00. Klient ma możliwość podania preferowanej najpóźniejszej godziny dostawy, do której preferowałby, żeby dostawa Produktu została zrealizowana. Klient posiadający Konto Klienta, ma również możliwość zmiany podanego preferowanego przedziału czasowego korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta Klienta, przy czym zmiana ta będzie uwzględniona dopiero od dnia wskazanego w Eatlovers podczas dokonywania tej zmiany.

7. Dostawa Produktu odbywa się̨ w miarę możliwości do godziny wskazanej jako preferowana przez Klienta, ale nie później ni̇ż do godziny 10.00.

8. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym w Eatlovers, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena Produktu, koszt dostawy zostanie każdorazowo wskazany lub podany Klientowi podczas składania Zamówienia.

9. Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.

10. Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz dokumentuje to dostarczenie poprzez zrobienie fotografii.

11. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach wskazanych w Eatlovers jako terminy edycji Zamówienia, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.

12. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

13. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Produktu na pozostały Okres abonamentowy, Klientowi przysługuje zwrot środków w stosunku do niewykorzystanego Okresu abonamentowego liczonego od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji Klienta Usługodawcy z zastrzeżeniem jednak zapisów dotyczących Produktów Zamówionych w opcji z płatnością Subskrypcyjną, o której mowa w §7.

14. W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty w terminach wskazanych przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca wskaże też Klientowi informacje o tym, w jakich terminach otrzyma Produkt o wyższej wartości – który uzależniony jest od terminu dokonania przez Klienta Zapłaty. Klient ma możliwość dokonania zmiany Produktu na Produkt o wyższej wartości w drodze indywidulanego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – e-mailowo lub telefonicznie, jak również z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Eatlovers po zalogowaniu się do Konta Klienta. Zmiana jest skutecznie dokonana w przypadku dokonania (wpływu do Usługodawcy) płatności, o której mowa w pierwszym zdaniu.

15. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem – w terminie wskazanym w Eatlovers. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

16. Klient posiadający Konto Klienta w Eatlovers, może również dokonać wstrzymania dostawy, o której mowa w ust. 15 powyżej i z zachowaniem zasad oraz terminów określonych w Eatlovers, korzystając w tym celu z funkcjonalności Konta Klienta, po zalogowaniu się do niego, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Eatlovers. Klient może również za pomocą funkcjonalności dostępnych w Eatlovers dokonać wznowienia wstrzymanej dostawy. Klient dokonując wznowienia dostawy z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Eatlovers po zalogowaniu się̨ do Konta Klienta wybiera termin dostawy wznowionego Zamówienia spośród dostępnych zgodnie z informacjami w Eatlovers.

§6 Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Eatlovers oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa odbywa się̨ za pośrednictwem firmy przewozowej. Koszty dostawy zostaną podane Klientowi każdorazowo w Eatlovers.

3. Usługodawca w Eatlovers informuje Klienta o wysokości opłat za dostawę Towaru oraz czasie realizacji Zamówienia.

§7 Płatności

1. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
– płatność z wykorzystaniem płatności elektronicznej,
– płatność za pośrednictwem T-Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
– płatność za pośrednictwem Przelewy24.pl z siedzibą w Warszawie.

4. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.

§8 Rękojmia za wady

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.

2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres Usługodawcy tj. ul. Baczyńskiego 25A 41-200 Sosnowiec lub na adres poczty elektronicznej: bok@eatlovers.eu

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Eatlovers.eu, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres ul. Baczyńskiego 25A 41-200 Sosnowiec lub na adres poczty elektronicznej: bok@eatlovers.eu

8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Eatlovers.eu w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
– może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
– złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/

§12 Postanowienia końcowe

1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Wszelkie prawa do treści zawartych w Eatlovers.eu w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje w Eatlovers.eu, zawierającą termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

7. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta z dniem zakończenia realizacji wszystkich aktywnych Zamówień Klienta. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizowane dla Klienta Zamówienia.

………………………………., dnia
MAG-CE Sp. z o.o.
Ul. Baczyńskiego 25A
41-200 Sosnowiec
email: catering@eatlovers.eu
tel.: +48 531 751 838

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………..


Formularz odstąpienia od umowy
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży (zamówienia) następującego towaru:
Nazwa towaru:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Z poważaniem
…………………………………………
podpis

………………………………., dnia
MAG-CE Sp. z o.o.
Ul. Baczyńskiego 25A
41-200 Sosnowiec
email: catering@eatlovers.eu
tel.: +48 531 751 838

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:
Nazwa usługi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Z poważaniem
……………………………….
(podpis)
Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – zamówienia towaru
(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)


Prawo odstąpienia od umowy


Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować MAG-CE Sp. z o.o. Ul. Baczyńskiego 25A 41-200 Sosnowiec email: bok@eatlovers.eu tel.: +48 531 751 838 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres MAG-CE Sp. z o.o. Ul. Baczyńskiego 25A 41-200 Sosnowiec email: bok@eatlovers.eu tel.: +48 531 751 838 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować MAG-CE Sp. z o.o. Ul. Baczyńskiego 25A 41-200 Sosnowiec email: bok@eatlovers.eu tel.: +48 531 751 838, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwa danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach tego Konta Klienta.